Zajęcia matematyczne dla dzieci

Im wcześniej, tym lepiej! Nauka matematyki od najmłodszych lat wpływa na rozwój dziecka na wielu płaszczyznach. Pobudza ciekawość świata, dzięki której młodzi matematycy mogą zobaczyć, jak liczby w praktycznym wymiarze kształtują rzeczywistość wokół nich. Zajęcia matematyczne dla dzieci dodatkowo rozwijają pewność siebie oraz umiejętność pracy zespołowej.

Uczestnicy zajęć obserwują siebie nawzajem i uczą się nie tylko matematyki, ale także tego, jak funkcjonuje się w grupie. Ta umiejętność przydaje się w przedszkolu, w szkole na późniejszych etapach edukacji, a także w relacjach koleżeńskich i przyjacielskich. Dzieci wzajemnie motywują się do rozwoju i poszerzania wiedzy w zakresie, który ich interesuje.

 

liczydło

Wiele badań naukowych potwierdza, że mózg dziecka we wczesnym etapie życia najlepiej przyswaja wiedzę. To, co dla nastolatka będzie trudne i wymagające, dla dziecka jest drobną rzeczą, którą może przyswoić w kilkanaście minut, jeśli odpowiednio mu się to przedstawi. Biorąc pod uwagę liczne zalety wczesnego zaszczepienia pasji do liczb u dzieci, zachęcamy, by kreatywnie zaplanować czas wolny pociechy i pokazać jej zajęcia matematyczne dla przedszkolaków, które oferujemy. Wychodzimy jednak z założenia, że na naukę nigdy nie jest za późno, więc na zajęcia zapraszamy również młodzież w wieku 12-18 lat.

Choć często kojarzymy matematykę z czymś trudnym i mało lubianym, to dla dzieci nauka tego przedmiotu potrafi być fascynującą przygodą. Wystarczy dozować im wiedzę za pomocą aktywizujących i różnorodnych metod, które są atrakcyjne w oczach najmłodszych. Nasze kursy działają na podstawie licencji EarlyMathTM, która wprowadza ciekawą formę zajęć dla dzieci.

To nie tylko nauka, ale pobudzanie procesów poznawczych i poznawanie zasad matematycznych na podstawie otaczającego świata. Każde zajęcia to nowe atrakcje. Czasem uczymy się piosenek i wierszyków. Innym razem proponujemy gry i zabawy edukacyjne, a nawet przeprowadzamy eksperymenty czy pomiary. Uważamy, że połączenie edukacji z zabawą daje najlepsze efekty w procesie edukacji.

Do naszych metod prowadzenia zajęć matematycznych dla przedszkolaków i nieco starszych dzieci postanowiliśmy zastosować dodatkowo tzw. efekt spirali, polegający na systematycznym powracaniu do przerobionych zagadnień. Takie działanie daje zdumiewające efekty w pogłębianiu wiedzy. Dzieci wciąż wracają myślami do tego, co już znają, więc w naturalny sposób powtarzają nabytą wiedzę, nie mając przy tym poczucia, że kolejny raz robią to samo, co znacznie wpłynęłoby na obniżenie poziomu motywacji do nauki.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat kursu, serdecznie zachęcamy do kontaktu. Proponujemy również bezpłatne zajęcia pokazowe, na których rodzice mogą przekonać się, jak wyglądają nasze metody pracy z dziećmi. W tym czasie zdiagnozujemy również poziom zaawansowania ucznia.

 

Realizowany zakres programowy zajęć z matematyki dla dzieci (4 - 11 lat)

POZIOM 1

 • Rozpoznawanie liczb od 0 do 100

 • Rozpoznawanie figur w 2 i w 3 wymiarach

 • Podstawy dodawania

 • Liczby w ujęciu mnogościowym (jako liczba elementów zbioru) i porządkowym

 • Powtarzalność - rozpoznawanie i wykorzystywanie prawidłowości

 • Szacowanie i przewidywanie

 • Strategie przy segregowaniu według rożnych kryteriów

 • Porównywanie długości i wagi

 • Odejmowanie i rozwiązywanie zadań

 • Zadania związane z pieniędzmi - podliczanie kwot i wyliczanie reszty

 • Licznie po dwa

 • Liczenie po dziesięć

 • Łączenie zbiorów

 • Parzystość i nieparzystość

 • Prawidłowe zapisywanie liczb w zakresie 20

 • Formuły i stwierdzenia zawierające liczby

 

POZIOM 2

 • Brakujące liczby w dodawaniu i odejmowaniu

 • Zapis pozycyjny – cyfra dziesiątek i jedności

 • Dodawanie więcej niż dwóch liczb

 • Figury płaskie i bryły – właściwości i położenie

 • Dodawanie i odejmowanie – rozumienie odwracalności dodawania, utrwalanie pojęcia odejmowania, dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.

 • Połowa i podwajanie

 • Parzystość i nieparzystość

 • Powtarzalność: wzory, rytmy, sekwencje

 • Szacowanie i przewidywanie

 • Symetria – poznawanie symetrycznych figur

 • Liczenie po trzy

 • Liczenie po dziesięć

 • Ciągi liczbowe

 • Zadania związane z pieniędzmi

 • Długość i waga

 • Posługiwanie się logiką i słownictwem matematycznym w coraz szerszym zakresie

 • Czas

 • Organizacja danych, listy i tabele – omawianie informacji i analizowanie wyników

 • Rozwiązywanie zadań – stosowanie właściwej strategii przy rozwiązywaniu zadań tekstowych osadzonych w realiach dnia codziennego

 

POZIOM 3

 • Zapis pozycyjny – liczby 2 i 3-cyfrowe

 • Dodawanie i odejmowanie – strategie przy obliczeniach, rozwiązywanie zadań różnego typu

 • Pieniądze – rozpoznawanie monet, rozwiązywanie zadań obejmujących podliczanie kwoty i wyliczanie reszty

 • Długość – szacowanie, porównywanie, dokładny pomiar, poprawne odwzorowanie na rysunku

 • Figury płaskie i bryły – poszerzenie wiedzy

 • Położenie i język, który je opisuje

 • Parzystość i nieparzystość

 • Kolejność liczb

 • Mnożenie z uwzględnieniem tabliczki mnożenia przez: 2,3,4,5 i 10

 • Czas – jednostki czasu, zegary analogowe i cyfrowe

 • Organizacja danych – listy, tabele, schematy okienkowe, piktogramy, wykresy blokowe

 • Waga – szacowanie, porównywanie, stosowanie jednostek wagi

 • Ruch i kierunek

 • Kąty

 • Zaokrąglanie liczb w górę i w dół

 • Podwajanie i zmniejszanie o połowę

 • Połowa i ćwierć

 

POZIOM 4

 • Własny liczb naturalnych - wielokrotności, ciągi liczbowe, cechy liczb i kryteria ich rozpoznawania

 • Dodawanie i odejmowanie – strategie w działaniach na liczbach 2 i 3 cyfrowych, obliczenia pamięciowe

 • Pieniądze – rozpoznawanie monet i banknotów, używanie do 4 cyfr przy określaniu kwoty, z uwzględnieniem miejsc po przecinku

 • Długość – wybór właściwych narzędzi pomiaru, wykonywanie ćwiczeń i rejestrowanie wyników przy użyciu zapisu dziesiętnego

 • Figury płaskie i bryły – rozszerzenie klasyfikacji, badanie właściwości

 • Mnożenie i dzielenie – sposoby rozwiązywania zadań, obejmujące podwajanie i zmniejszanie o połowę, reszta z dzielenia, utrwalanie znajomości tabliczki mnożenia

 • Ułamki – rozpoznawanie, równoważność, porównywanie i wartość ułamka

 • Organizacja danych – tworzenie i interpretacja tabel częstości, piktogramów, wykresów słupkowych, diagramów Venna i schematów okienkowych

 • Waga – Porównywanie i stosowanie jednostek wagowych w systemie dziesiętnym, zapisywanie z użyciem jednostek mieszanych, odczytywanie na skali

 • Rozwiązywanie zadań obejmujących dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, wagę, długość, pieniądze; wyjaśnianie stosowanych metod i odnoszenie ich do realnych sytuacji

 • System dziesiętny – używanie i zapisywanie w systemie dziesiętnym wartości związanych z długością, masą i pieniędzmi, stosowanie jednostek mieszanych

 • Czas – zapis cyfrowy i analogowy z dokładnością do 5 minut, kalendarze, plany zajęć i inne harmonogramy

 

POZIOM 5

 • Dodawanie i odejmowanie – pogłębienie i ugruntowanie rozumienia zasady przemienności dodawania i związków pomiędzy dodawaniem a odejmowaniem, metody wykonywania obliczeń pamięciowych, dodawanie i odejmowanie pisemne, zapisywanie liczb czterocyfrowych.

 • Mnożenie i dzielenie – wielokrotności, cechy charakterystyczne wielokrotności danej liczby (kryteria podzielności przez daną liczbę), rozumienie związku pomiędzy mnożeniem i dzieleniem, strategie przy korzystaniu z tabliczki mnożenia do 9, rola cyfry jedności, dziesiątek, itd. przy mnożeniu

 • Ułamki – zapis, rozpoznawanie liczb mieszanych, części ułamkowe figur, równoważność, ułamki dziesiętne, wykorzystanie ułamków dziesiętnych przy zapisie długości, wagi i kwot

 • Zapis dziesiętny – ćwiczenia związane z pieniędzmi, długością i wagą, porządkowanie liczb dziesiętnych do 2 miejsc po przecinku

 • Organizacja danych – zestawienia, piktogramy, tabele wyboru i częstości, diagramy Venna, schematy okienkowe, drzewo decyzyjne

 • Rozwiązywanie zadań związanych z dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem, dzieleniem, wagą, długością, figurami geometrycznymi i pieniędzmi; wyjaśnianie stosowanych metod, odniesienia do realnych sytuacji

 • Czas – stosowanie określeń „przed południem” i „po południu”, czas z dokładnością do 1 minuty na zegarze analogowym/cyfrowym, zegar 24 godzinny, szacowanie i sprawdzanie wyników z uwzględnieniem sekund, minut i godzin, kalendarze, plany zajęć i inne harmonogramy

 • Długość - km, m, cm i mm, rozumienie zależności pomiędzy jednostkami długości, obwód figury, wybór odpowiednich narzędzi pomiaru

 • Waga – stosowanie kilogramów i gramów ze zrozumieniem zależności pomiędzy nimi, odczytywanie na skali i dokładne zapisywanie wyników pomiarów

 • Figury płaskie i bryły – wprowadzanie nowych figur płaskich i brył, opis i wizualizacja obiektów 2 i 3 wymiarowych, klasyfikacja obiektów ze względu na ich właściwości, pole powierzchni prostych figur, siatki, kierunek zgodny i przeciwny do ruchu wskazówek zegara, kierunki na kompasie, odbicie symetryczne, przesunięcie, pomiar kątów w stopniach, przedstawianie i przekształcanie figur w układzie współrzędnych.

 

POZIOM 6

 • Dodawanie i odejmowanie – strategie obliczeń pamięciowych i pisemnych, wybór metody, praca z liczbami mającymi 4 i więcej cyfr

 • Mnożenie i dzielenie – utrwalenie tabliczki mnożenia, przypomnienie kryteriów podzielności przez liczby jednocyfrowe i innych powiązanych pojęć, metody obliczeń pamięciowych dla obu działań

 • Rozwiązywanie zadań związanych z dodawaniem, odejmowaniem, mnożeniem, dzieleniem, wagą, długością, figurami i bryłami, polem powierzchnie i pieniędzmi, wyjaśnianie stosowanych metod, odniesienia do rzeczywistych sytuacji

 • Ułamki dziesiętne i zwykłe – porządkowanie zbiorów ułamków, klasyfikacja liczb według miejsc dziesiętnych, procenty, ułamki niewłaściwe, związek pomiędzy ułamkami i dzieleniem, zamiana ułamków dziesiętnych na zwykłe i odwrotnie, wyrażanie długości, wagi i kwot pieniężnych za pomocą ułamków dziesiętnych

 • Procenty i stosunki liczbowe – procenty, stosunek i proporcja

 • Organizacja danych – prawdopodobieństwo, interpretacja wykresów, znajdowanie odpowiedniej formy przedstawienia danych

 • Figury płaskie i bryły – proste, odcinki i kąty, symetria linowa (odbicie lustrzane), omawianie własności figur

 • Długość – pomiar, obwód

 • Waga – ćwiczenie pomiaru

 • Własności liczb – ciągi, kwadraty, zadania i łamigłówki, wielokrotności, twierdzenia i ich weryfikacja

 • Powierzchnia – znajdowanie wzorów na pole powierzchni figur